Pārlekt uz galveno saturu

"B" daļas pakalpojumu iepirkumi no EUR 42000

Informācija par iepirkumu 

Rezultātu paziņojums 

N.p.k.

Iepirkuma identifikācijas numurs (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Lēmuma pieņemšanas datums

Ziņojuma elektroniskā versija

1.

VSIA NRC „Vaivari” 2014/45

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana

17/12/2014 plkst. 10.00 Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums
Telpu plāns
Pielikums

 

 

 

 

Pasūtītāja kontaktpersona 2014.gada 03.decembrī organizē visiem potenciālajiem pretendentiem telpu apskati.

Pirms telpu apskates pretendents telefoniski vai izmantojot e-pastu piesakās pie pasūtītāja kontaktpersonas.

 01.12.2014.

Telpu apskate tiek organizēta 2014.gada 03.decembrī plkst. 11.00. Lūdzam potenciālos pretendentus 2014.gada 03.decembrī plkst. 11.00 ierasties Asaru prospektā 61, Jūrmalā VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 117.kabinetā.

19.12.2014.
Pretendenta jautājums:
Atbilstoši Nolikuma p.9.3.5. ”piedāvājuma nodrošinājuma kopiju, pretendents iesniedzot savu piedāvājumu, pievieno tehniskajam un finanšu piedāvājumam, bet oriģinālu kā necauršūtu dokumentu ievieto Nolikuma 9.1.punktā minētajā aploksnē.” Vai Piegādātājs pareizi saprot, ka viņam ir jāiesniedz neiešūts dokumenta oriģināls un divas tā kopijas – viena pie Piegādātāja Tehniskā piedāvājuma un viena pie Finanšu piedāvājuma?
 
Atbilde:
Dokumenta oriģināls necauršūts kā atsevišķs dokuments jāievieto aploksnē, kurā tiks iesniegts piedāvājums. Nav nepieciešams iesniegt divas nodrošinājuma kopijas - vienu piedāvājuma nodrošinājuma kopiju pievieno pretendenta piedāvājumam.
Pretendenta jautājums:
Atbilstoši Nolikuma p. 12.2. plānotā līgumcena ir noteikta 1 999 990.00 EUR bez PVN uz laiku 60 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (Nolikuma p.13.1.), tajā pašā laikā Pasūtītājs nosaka pakalpojuma pārejas periodu, ne vairāk kā divus mēnešus no līguma noslēgšanas brīža, kur pārejas periods tiek ieskaitīts līguma kopējā termiņā (nolikuma p.13.3.), Piegādātājs vēlās atbildi uz šādu jautājumu – vai šajā pārejas periodā, ņemot vērā, ka līgums ir noslēgts, Piegādātājam ir jānodrošina ēdināšanas pakalpojums, piegādājot to gatavā veidā no citas vietas vai arī plānotā līgumcena  1 999 990.00 EUR bez PVN ir noteikta uz laiku 58 mēneši, t.i. uz faktisko pakalpojuma sniegšanas laiku?
 
Atbilde:
Pārejas periodā piegādātājam nav jānodrošina ēdināšanas pakalpojums. Samaksa tiks veikta tikai ar brīdi, kad ēdināšanas pakalpojums reāli tiks uzsākts, t.i. pēc pārejas perioda beigām.
Pretendenta jautājums:
Atbilstoši Nolikuma p.14.1.2. ”pretendents iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā ir vismaz gadu sniedzis sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, kurā ticis nodrošināts ēdināšanas pakalpojums ne mazāk kā 200 cilvēkiem vienā ēdienreizē trīs reizes dienā”, tajā pašā laikā Nolikuma p.14.2.1 un p.14.2.2. nosaka, ka Piegādātāja iesaistītajiem speciālistiem ir jābūt ar pieredzi ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā sociālās vai veselības aprūpes iestādēs. Piegādātājs uzskata, ka šajās prasībās ir pretrunas, t.i. Nolikuma p.14.1.2. arī vajadzētu paredzēt, ka pretendentam ir jābūt tajā minētai pieredzei tieši sociālās vai veselības aprūpes iestādēs.
 
Atbilde:
Pasūtītājs nesaskata pretrunas starp izvirzītajām prasībām pretendentam un piesaistītajam speciālistam- pašam pretendentam ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas pieredzes sociālās vai veselības aprūpes iestādēs var nebūt, bet tas var piesaistīt pakalpojuma izpildei personu, kurai ir šāda pieredze.
 
Pretendenta jautājums:
 
Atbilstoši Nolikuma p.15.1.4. Pretendentam ir jāiesniedz ”kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums par to, ka pretendenta finanšu stāvoklis atbilst kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem, lai tā izsniegtu saistību izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās summas;”. Piegādātājs to saprot kā dokumentu, kas nepieciešams, kas apliecina, ka, ja viņam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izsniegs paredzēto līguma nodrošinājumu. Tajā pašā laikā konkursa dokumentācijā pie Līguma projekta ir pievienota Līguma izpildes nodrošinājuma paraugs, kur Līguma nodrošinājuma vai galvojums ir noteikts 1/60 (vienas sešdesmitās) apmērā no attiecīgo Līgumā noteikto pakalpojumu summas. Vēršam iepirkuma komisijas uzmanību uz to, ka šīs prasības ir pretrunā viena pret otru, jo ” 10 % apmērā no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās summas” aptuveni no paredzamās līgumcenas ir 200 000 EUR, bet ” 1/60 (vienas sešdesmitās) apmērā no attiecīgo Līgumā noteikto pakalpojumu summas ” aptuveni ir 33 333,33 EUR. Piegādātājs lūdz iepirkuma komisiju precizēt paredzamo līguma nodrošinājumu?
 
Atbilde:
Precizējam paredzamo līguma nodrošinājuma summu un ar iepirkumu komisijas lēmumu ir veikti grozījumi 15.1.4. punktā, nosakot izpildes nodrošinājumu 1/60 apmērā no pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās summas.
Pretendenta jautājums:
 
Atbilstoši Nolikuma p.18.1 un tā apakšpunktiem Piegādātājam Tehniskajā piedāvājumā ir jāiesniedz:
”Divu nedēļu (četrpadsmit dienas) paraugēdienkarte, kuras sagatavošanā tiek ievērotas visas  spēkā esošo normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasības, kā arī veselīga uztura principi un piemērotība tiešajiem pakalpojuma saņēmējiem. Ēdienkarte sastādāma saskaņā ar šādu dalījumu:
 
septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai janvāra mēnesī;
septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai jūlija mēnesī;
septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai janvāra mēnesī;
septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai jūlija mēnesī.”, tajā pašā laikā Nolikuma F.sadaļā ”Piedāvājumu izvēle” kritērijos p.2 ”Ēdināšanas pakalpojumu sortiments”, apakšpunktā 2.1. ir paredzēts piešķirt punktus vērtējot Pretendenta iesniegtās divas ēdienkartes 7 dienām janvāra un jūlija mēnesim, kas atbilst Nolikuma p.18.1. prasībām, tajā pašā laikā apakšpunktā 2.1. ir paredzēts piešķirt punktus vērtējot Pretendenta iesniegtās divas ēdienkartes 5 dienām janvāra un jūlija mēnesim, bet apakšpunktā 2.3. ir paredzēts piešķirt punktus vērtējot Pretendenta iesniegtās  ēdienkartes 14 dienām (janvāra un jūlija mēnešos), kas ir pretrunā ar Nolikuma p.18.1. Pretendents vēlās uzzināt, kas ir par ēdienkartēm apakšpunktā 2.2. divas ēdienkartes 5 dienām janvāra un jūlija mēnesim un vai ēdienkarte kafejnīcai ir jāiesniedz 14 dienām( janvāra un jūlija mēnešos) vai tomēr 7 dienām (janvāra un jūlija mēnešos)?
 
Atbilde:
Iepirkumā tiks vērtētas visas saskaņā ar nolikuma 18.1. un 18.2. punktiem iesniegtās ēdienkartes, t.i - septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai janvāra mēnesī; septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai jūlija mēnesī; septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai janvāra mēnesī; septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai jūlija mēnesī.

     Pasūtītājs precizē vērtēšanas kritērijus un izsaka 2.1., 2.2., 2.3. punktus:

2.1. Ēdienkarte pacientu ēdināšanai
Punktus piešķir, vērtējot iesniegto ēdienu piedāvājuma sortimentu (dažādību ēdienu izvēlē un kombinācijās, veidojot ikdienas ēdienkartes). Pretendents iesniedz divas ēdienkartes atbilstoši nolikuma 18.1. un 18.2. punktā noteiktajam.
Piedāvājumam, kurā iekļauts visplašākais ēdienu sortiments, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem piedāvājumiem attiecīgi mazāk (salīdzināšanas solis – 5)
20
2.2. Pacientu Ēdienkartē iekļauto produktu sezonalitāte
Lielāku punktu skaitu iegūst Pretendents, kura piedāvājumā ir vairāk ēdienu ar sezonai raksturīgu produktu sastāvu, pārējiem piedāvājumiem attiecīgi mazāk (salīdzināšanas solis – 2).
Pretendents iesniedz divas ēdienkartes atbilstoši nolikuma 18.1. un 18.2. punktā noteiktajam.
10
2.3. Kafejnīcas  Ēdienkarte 
Lielāku punktu skaitu iegūst Pretendents, kura piedāvājumā ir vairāk ēdienu ar sezonai raksturīgu produktu sastāvu, pārējiem piedāvājumiem attiecīgi mazāk (salīdzināšanas solis – 2).
Pretendents iesniedz divas ēdienkartes atbilstoši nolikuma 18.1. un 18.2. punktā noteiktajam.
12

 
Pretendenta jautājums:
 
Atbilstoši Nolikuma p.18.4. Pretendentam ir jāiesniedz ”Ēdiena gatavošanas tehnoloģisko iekārtu, inventāra un aprīkojuma saraksts, kurā norādīts kādas iekārtas, inventārs un aprīkojums un kā tas tiks izmantots ”. Jautājums, par kādām ”iekārtas, inventārs un aprīkojums ” iet runa, tās kuras Piegādātājs saņems lietošanā (nomā) no Pasūtītāja vai tām kuras plāno iegādāties pats Piegādātājs?
 
Atbilde:
Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 5.3. punktu pretendents nodrošina [..]  visu iekārtu, tehnikas, inventāra iegādi un pielietošanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, kā piemēram, sadzīves tehnika (ledusskapis, plīts utml.), ēdiena pagatavošanai nepieciešamie priekšmeti (katli, pannas utml.), ēdiena izsniegšanai un pasniegšanai ēdamzālē nepieciešamie priekšmeti (šķīvji, karotes, krūzes utml.) u.c.
Pretendenta jautājums:
 
Atbilstoši Nolikuma p.23 ” Par saimnieciski visizdevīgāko komisija atzīst piedāvājumu, kurš vērtēšanas rezultātā ieguvis visvairāk punktu.” Piegādātājs vēlās uzzināt kurš no Pretendentiem tiks atzīts par uzvarētāju, ja divi vai vairāki pretendenti saņems vienādu punktu skaitu? Kāds būs izvēles kritērijs?
 
Atbilde:
Iepirkumu komisija, reaģējot uz Jūsu jautājumu, ir nolēmusi papildināt nolikuma 23. punktu ar sekojošu teikumu: “Ja divi vai vairāki pretendenti saņems vienādu lielāko  punktu skaitu, tad izvēles kritērijs ir – pretendents, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais.”
Pretendenta jautājums:
 
Atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, uzvarējušam pretendentam būs jāveic kā telpu vienkāršotās renovācijas darbi, kā arī jāiegādājas mēbeles (ēdināšanas zālei), kā arī iespējams tehnoloģiskās iekārtas un cits aprīkojums, lai ”nesamazinātos veicamo funkciju un kvalitātes apjoms”. Piegādātājs vēlētos uzzināt vai viņa veikt ieguldījumi kaut kādā veidā no Pasūtītāja puses tiks kompensēti, piemēram, samazināta nomas maksa utml. un, kas notiks ar iegādātā mēbelēm, tehnoloģiskām iekārtām un citu Piegādātāja iegādāto aprīkojumu pēc līguma termiņa beigām?
 
Atbilde:
Veiktie ieguldījumi no Pasūtītāja puses netiks kompensēti un, beidzoties pakalpojuma līgumam, atdalāmie ieguldījumi paliek piegādātāja īpašumā, savukārt neatdalāmie ieguldījumi paliek pasūtītāja īpašumā, kā to nosaka nolikuma 7.pielikuma (līguma projekts) 5.5. punkts.
Pretendenta jautājums:
Te jautājums iepirkumam par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Lūdzu, paskaidrojiet, kā pareizi piedāvat kafejnīcas ēdienkarti.
Vai tai jābūt dienas sortimenta piedāvājumā ?
Piemērām:
Pirmdiena Pusdienas
Zupas
Dārzeņu zupa
Gaļas soļanka

Pamatēdieni
Tvaikota laša fileja
Cepta cūkgaļas karbonāde
Ar sēnēm pildīta kotlete
Veģetārais plovs

Piedevu, salātu, desertu sortiments un t.t. un sortimentu piedāvāt katrai nedēļas dienai?

VAI ir jāpiedāvā viena iedomātā klienta aptuveno  dienas sortimentu ar kalorijām -  brokastis, pusdienas, vakariņas
Piemērām:
Brokastis 356 Kcal - Vīnes cīsiņi ar omleti
Kafija ar pienu, graudu maize
Pusdienas  950 Kcal- Laša zupa, Mājas kotlete ar kartupeļu biezeni, redīsu salāti
Launags 180 Kcal- Svaigi spiesta greipfrutu sula, piparkūkas
Vakariņas 600Kcal - Kāpostu tīteņi ar gaļu un krējumu, tēja ar cukuru un t.t.

Atbilde:
Ēdienkarte jāsagatavo atbilstoši nolikuma 18.2. punktam: “18.2. Ēdienkarte jāsagatavo atbilstoši ēdienkartes veidlapai, kura iekļauta 1.Pielikumā –    Tehniskajā specifikācijā, norādot atbilstošās receptūras numuru tehnoloģiskajā kartē un norādot tos produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (visu vai daļas no tiem), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtībā” (vērtēšanas kritērijs 2.4.).”

 

  1. Pretendenta jautājums:

 

Papildinājums pirmajam uzdotajam jautājumam.

Vai sastādot Kafejnīcas ēdienkarti ir jāizmanto 1.Pielikumā iekļautā ēdienkartes veidlapa?

 

Atbilde:

Jā, sastādot ēdienkarti kafejnīcai ir jāizmanto 1.pielikumā iekļautā ēdienkartes veidlapa.

 

16.12.2014.

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu (2014.gada 12.decembra protokols Nr. 3) pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un noteikt to 2015.gada 12.janvārī plkst. 10.00.

 

04.12.2014.

 

  1. Pretendenta jautājumi:

Mums ir radies viens jautājums šī iepirkuma sakarā.

Punktā D. Tehniskais piedāvājums ir minēts :

18.1.     Divu nedēļu (četrpadsmit dienas) paraugēdienkarte, kuras sagatavošanā tiek ievērotas visas  spēkā esošo normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasības, kā arī veselīga uztura principi un piemērotība tiešajiem pakalpojuma saņēmējiem. Ēdienkarte sastādāma saskaņā ar šādu dalījumu:

18.1.1.  septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai janvāra mēnesī;

18.1.2.  septiņu dienu ēdienkarte pacientu ēdināšanai jūlija mēnesī;

18.1.3.  septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai janvāra mēnesī;

18.1.4.  septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai jūlija mēnesī.

Jautājums ir punktiem

18.1.3.  septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai janvāra mēnesī;

18.1.4.   septiņu dienu ēdienkarte kafejnīcai jūlija mēnesī.

Vai Kafejnīcas ēdienkarte jāiesniedz atbilstoši MK noteikumiem Nr.172?

Vai Kafejnīcas ēdienkartei ir nepieciešams iesnigt tehnoloģiskās kartes?  

 

Atbilde:

  1. MK noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” nosaka uztura normas ārstniecības iestāžu pacientiem, kas tiks nodrošinātas pacientu ēdināšanā, tādēļ šo noteikumu normas sastādot kafejnīcas ēdienkartes nav saistošas.
  2. Sastādot ēdienkartes kafejnīcai tehnoloģiskās kartes nav jāiesniedz.