Pārlekt uz galveno saturu

Pacientu iekšējās kārtības noteikumi

PACIENTU IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
Jūrmalā
 
Mērķis
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk — NRC „Vaivari”) nosaka pacientu, viņu pavadošo personu un viesu (turpmāk - pacienti) pienākumus un atbildību, uzturoties NRC “Vaivari”.
 
Darbības sfēra
NRC “Vaivari” pacienti.

Dokumenti
Reglamentējošie dokumenti:

 • Bērnu tiesību aizsardzības likums
 • Pacientu tiesību likums
 • Vispārējā datu aizsardzības regula.

Saistošie dokumenti:

 • Ugunsdrošības noteikumi
 • Hidroterapijas kompleksa iekšējie kārtības noteikumi.

1. Pacientu pienākumi

 1. Atrodoties NRC „Vaivari", pacientiem ir jāievēro NRC „Vaivari” ugunsdrošības noteikumi.
 2. Izmantojot NRC „Vaivari" Hidroterapijas kompleksa pakalpojumus, pacientiem ir jāievēro Hidroterapijas kompleksa iekšējie kārtības noteikumi.
 3. Uz konsultācijām, nodarbībām, procedūrām pacientiem jāierodas precīzi personāla norādītajā laikā un vietā. 
 4. Ambulatorā dienesta un dienas stacionāra pacientiem, ierodoties uz konsultācijām, nodarbībām, procedūrām, līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments un nosūtījums, kas apliecinātu medicīnisko vai rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu. 
 5. Par neierašanos uz nodarbību/procedūru dienas stacionāra pacientiem, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 9:00, telefoniski jāinformē dienas stacionāra medicīnas māsu, ambulatorajiem pacientiem -  ne vēlāk kā 24h pirms plānotās nodarbības jāinformē funkcionālo speciālistu vai Ambulatorā dienesta koordinatoru, un jāpaskaidro neierašanās iemesls. 
 6. Persona, kura pavada nepilngadīgu bērnu vai pacientu ar funkcionēšanas traucējumiem, atbild par šī bērna vai pacienta uzturēšanos NRC „Vaivari”, izņemot NRC „Vaivari” ārstniecības personas konsultācijas, nodarbības vai procedūras laikā. Šai personai jāiepazīstas un jāievēro pacientu iekšējie kārtības noteikumus.
 7. Iestājoties NRC „Vaivari” stacionārās rehabilitācijas programmā, nodaļas personāls pavada pacientu uz istabu.
 8. Izrakstoties no NRC „Vaivari”, istaba un tās atslēgas jānodod nodaļas personālam.
 9. NRC „Vaivari” dienas stacionāra pacienti, kas neizmanto pacientu viesnīcu, no dienas stacionāra medicīnas māsas saņem atpūtas istabas un individuālā skapīša atslēgas. Izrakstoties no NRC „Vaivari” dienas stacionāra, atpūtas istabas un individuālā skapīša atslēgas jānodod dienas stacionāra medicīnas māsai.
 10. Pacienti, kas izvēlējušies izmantot pacientu viesnīcu, pieņem viesnīcas istabu no nodaļas personāla vai no dienas stacionāra medicīnas māsas. Izrakstoties no NRC „Vaivari” dienas stacionāra, jānodod istaba un atslēgas jāatdod nodaļas personālam vai dienas stacionāra medicīnas māsai. 
 11. Par atslēgas nozaudēšanu vai bojāšanu jāsamaksā saskaņā ar spēkā esošo NRC „Vaivari” maksas pakalpojumu cenrādi.
 12. Ieteicamais dienas režīms NRC „Vaivari”:
  1. celšanās plkst.7.30,
  2. rīta rosme 8.00,
  3. brokastis no plkst. 8.00 līdz 9.00;
  4. pusdienas no plkst. 13.00 līdz 14.00;
  5. klusā stunda no plkst. 14.00 līdz 15.00;
  6. vakariņas no plkst.18.00 līdz 19.00;
  7. naktsmiers plkst.22.00.
 13. No plkst.23.00 līdz 7.00 NRC „Vaivari” ārdurvis ir slēgtas.
 14. Apmeklētāju laiks ir no plkst. 9.00 līdz 20.00, netraucējot ārstnieciskās manipulācijas un rehabilitācijas procesu. Pēc plkst. 20.00 viesiem aizliegts uzturēties pacienta istabā.
 15. Nepieciešamības gadījumā (palielinoties saslimstībai ar akūtām vīrusu infekcijām u.tml.), administrācija var ierobežot vai aizliegt pacientu apmeklējumus.
 16. Ja stacionāra pacientam nepieciešams atstāt NRC „Vaivari”, tad par to jāinformē dežurējošā medicīnas māsa - uzrakstot un iesniedzot iesniegumu (1. pielikums).
 17. Nepilngadīgs pacients drīkst atstāt NRC „Vaivari” telpas tikai ar likumisko pārstāvju atļauju (2.pielikums), kura uzņemas atbildību par bērnu, iepriekš to saskaņojot ar ārstējošo ārstu.
 18. Pacienti ir atbildīgi par savām personīgajām mantām.
 19. Pacientiem virsdrēbes un, ja nepieciešams, bērnu ratus jānodod glabāšanai garderobē.
 20. Pacientu pienākumi:
  1. savlaicīgi un pilnībā norēķināties par NRC „Vaivari" veiktajiem pakalpojumiem – ambulatorajiem pacientiem pirms pakalpojuma saņemšanas,  stacionāra un dienas stacionāra pacientiem - saskaņā ar noslēgto līgumu;
  2. ievērot personīgās higiēnas prasības (t.sk. personīgās higiēnas noteikumus Hidroterapijas kompleksā). Pārkāpumu gadījumā personālam ir tiesības atteikt procedūru vai nodarbību; 
  3. personīgos televizorus reģistrēt pie klientu un pacientu reģistratora;
  4. saudzīgi izturēties pret NRC „Vaivari" telpām un mantu;
  5. ar cieņu izturēties pret personālu, un izpildīt personāla norādījumus, kā arī ar cieņu izturēties pret citiem NRC „Vaivari” pacientiem;
  6. rūpēties par istabas tīrību un kārtību;
  7. atlīdzināt zaudējumus, kas viņu vainas dēļ radušies NRC „Vaivari" vai citām juridiskajām un fiziskajām personām;
  8. lietot izsniegto identifikācijas aproci visu rehabilitācijas periodu, tīšuprātnebojāt to. Aproces bojājuma vai nozaudēšanasgadījumā pacientam jāvēršas pie nodaļas personāla tās atjaunošanai.
  9. atpūtai un naktsmieram izmantot tikai viņam ierādīto guļvietu.
 21. Telpu vai inventāra bojājuma gadījumā, NRC „Vaivari” administrācijas norīkota komisija novērtē nodarītā zaudējuma apmēru, noformējot to ar aktu, un lemj par tālāku rīcību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 22. Uzturoties NRC „Vaivari”, aizliegts:
  1. atrasties alkoholisko, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iespaidā;
  2. smēķēt (arī uz balkoniem un terasēm), tajā skaitā arī ūdens pīpi, elektronisko cigareti, tabakas karsēšanas sistēmas, izņemot tam speciāli paredzētās vietās;
  3. izmantot atklātu uguni, sveces, aromatizētos kociņus, pirotehniku;
  4.  žāvēt dvieļus, peldkostīmus u.tml. dienas stacionāra atpūtas telpās 
  5. telpās lietot sporta inventāru (bumbas, skrituļslidas, skrituļdēļus u.tml.);
  6. ievest un turēt dzīvniekus;
  7. ienest ieročus, viegli uzliesmojošas un toksiskas vielas;
  8. lietot elektriskās sadzīves ierīces;
  9. atstāt bez uzraudzības personīgās mantas un bērnu ratus;
  10. bojāt NRC „Vaivari” inventāru un mantu;
  11. iznest ēdienu un traukus no ēdnīcas vai kafejnīcas;
  12. slidināties pa kāpņu margām;
  13. lietot necenzētus vārdus un rīkoties pretrunā ar ētikas un morāles normām;
  14. piesārņot telpas un teritoriju, bojāt apstādījumus;
  15. pēc plkst.22.00 istabās un koplietošanas telpās trokšņot, atskaņot skaļu mūziku un jebkādā citādā veidā traucēt apkārtējos;
  16. nodaļas un dienas stacionāra telpās atrasties virsdrēbēs;
  17. atrasties citu pacientu guļvietās.
 23. Atrodoties NRC „Vaivari”, bērniem līdz 7 gadu vecumam jābūt pavadošai personai, bērniem līdz 12 gadiem aizliegts:
  1. atrasties ārpus NRC „Vaivari" teritorijas bez pavadošās personas;
  2. bez pavadošās personas vai pieaugušo klātbūtnes atrasties baseinā (līdz 13 (ieskaitot) gadu vecumam);
  3. bez uzraudzības atrasties uz balkona;
  4. bez pieaugušo pavadības izmantot liftus.
 24. Ja bērns ir sasniedzis 12 gadu vecumu, un bērna tiesiskais pārstāvis nepilngadīgo ir atstājis bez uzraudzības, lai bērns varētu brīvi pārvietoties pa NRC “Vaivari” teritoriju un pamest to, pārstāvis paraksta “Vecāka atļauju”, par to, ka bērns var uzturēties ārpus NRC “Vaivari” telpām (2.pielikums), ievērojot šo noteikumu 18.punktu.
 25. Bērni no 8- 13 gadu vecumam, kuriem nav pavadošās personas, lai tie varētu apmeklēt Hidroterapijas kompleksa baseina nodarbības fizioterapeita pavadībā, likumiskais pārstāvis paraksta “Vecāka atļauju” (3.pielikums). Bez šādas atļaujas bērniem no 8-13 gadu vecumam bez pavadošās personas baseinu apmeklēt ir aizliegts. 
 26. Bērni no 14-18 gadu vecumam, kuriem nav pavadošās personas, lai varētu apmeklēt Hidroterapijas kompleksa baseinu bez pavadošās personas, likumiskais pārstāvis paraksta “Vecāka atļauju” (4.pielikums). Bez šādas atļaujas bērniem no 14-18 gadu vecumam bez pavadošās personas baseinu apmeklēt ir aizliegts. 
 27. Aizsargājot citu pacientu un NRC “Vaivari” darbinieku tiesības uz personas datu aizsardzību, NRC “Vaivari“ telpās un teritorijā fotografēšana, filmēšana un audio ierakstu veikšana ir aizliegta. Filmēšana, fotografēšana un audio ierakstu veikšana var tikt veikta ārstniecības nolūkos vai pasākumos, apmācībās, sapulcēs u.c. NRC “Vaivari” rīkotos vai atbalstītos pasākumos. Ja persona nevēlas, lai viņas fotogrāfija tiktu publicēta zinātnes, publicitātes vai informatīvos nolūkos, tad pirms dalības pasākumā personai jāvēršas pie NRC “Vaivari” ar rakstisku iesniegumu nefiksēt un nepublicēt materiālus ar sevi. Atsakoties no personas datu apstrādes video, audio un foto formā, kuri ir veikti ārstniecības nolūkos, personai jāapzinās, ka tā nevarēs izmantot pakalpojumu, kurā video, foto vai audio fiksācija ir terapijas sastāvdaļa (piem. gaitas analīze).
 28. NRC “Vaivari” teritorijā un telpās tiek veikta video novērošana (pirms novērojamās teritorijas ir informatīva atzīme - videokameras attēls) ar mērķi nodrošināt personu drošību un īpašumu aizsardzību NRC “Vaivari” teritorijā.
 29. NRC “Vaivari” telefonsarunas var tikt ierakstītas ar mērķi nodrošināt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un administrēšanu.

2. Noslēguma jautājumi

 1. Lai nodrošinātu pacientu informētību, iekšējais normatīvais akts Pacientu iekšējie kārtības noteikumi, kā arī normatīvie akti, kuri pacientiem ir saistoši, ir brīvi pieejami NRC “Vaivari” 1.stāva vestibila telpā pie informatīvās tāfeles (papīra formātā), Hidroterapijas kompleksā, dienas stacionārā, kā arī ievietota NRC “Vaivari” mājaslapā www.nrcvaivari.lv (elektroniskā formātā).
 2. Iekšējie kārtības noteikumi stājas spēkā 2019. gada 4. jūlijā.
 3. Atzīt par spēku zaudējušiem 2018. gada 17. maija  iekšējos noteikumus Nr. 1- 5/8 „Iekšējie kārtības noteikumi”.

 
 
 
Valdes priekšsēdētāja

A. Nulle