Pārlekt uz galveno saturu

Hidroterapijas kompleksa iekšējie kārtības noteikumi

Mērķis
Hidroterapijas kompleksa iekšējie kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā pacientam/klientam tiek sniegti Hidroterapijas kompleksa pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro pacientiem/klientiem.
 
Darbības sfēra
Valde, Ambulatorais dienests, Hidroterapijas komplekss, Uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļa, Ārstniecības departaments, Stacionārais dienests (1. nodaļa, 2. nodaļa, 3. nodaļa, 4. nodaļa, 5. nodaļa, 6. nodaļa).

Dokumenti
Saistošie dokumenti:

 • Hidroterapijas kompleksa reglaments.

Terminoloģija – definīcijas, saīsinājumi

 • Ambulators pacients – persona, kas vēlas saņemt Hidroterapijas kompleksa nodrošinātās procedūras ar ārsta/funkcionālā speciālista nosūtījumu.
 • Stacionāra pacients – persona, kas ieradusies uz medicīnisko rehabilitāciju NRC “Vaivari” stacionārā un noslēgusi līgumu “Par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu”.
 • Dienas stacionāra pacients – persona, kas ieradusies uz medicīnisko rehabilitāciju NRC “Vaivari” dienas stacionārā un noslēgusi līgumu “Par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu”.
 • Klients – persona, kas apmeklē trenažieru zāli, peldbaseinu, pirti, nūjošanu pēc savas iniciatīvas.

I. Vispārīgi

 1. Hidroterapijas komplekss ir VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk – NRC „Vaivari”) patstāvīga struktūrvienība, kas pacientiem un klientiem sniedz hidroterapijas, masāžas, fizikālās terapijas un trenažieru pakalpojumus.
 2. Hidroterapijas komplekss savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, NRC  „Vaivari” statūtus un valdes rīkojumus, kā arī Hidroterapijas kompleksa reglamentu.
 3. Hidroterapijas kompleksa iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā pacientam/klientam tiek sniegti Hidroterapijas kompleksa pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro pacientiem/klientiem.
 4. Hidroterapijas kompleksa iekšējos kārtības noteikumus ievēro visi pacienti/klienti neatkarīgi no vecuma. Pirms Hidroterapijas kompleksa pakalpojumu izmantošanas (t.i. noslēdzot līgumu “Par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu”, samaksājot par hidroterapijas kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem, iegādājoties abonementu) persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Hidroterapijas kompleksa iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas ievērot tos. Līguma “Par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu” parakstīšana, maksājuma veikšana par hidroterapijas pakalpojumiem, abonementa iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Hidroterapijas kompleksa iekšējās kārtības noteikumiem.
 5. Hidroterapijas kompleksa iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti Hidroterapijas kompleksa gaitenī uz informācijas stenda un publicēti NRC “Vaivari” mājaslapā www.nrcvaivari.lv. Ja pacients/klients cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot Hidroterapijas kompleksa darbinieka norādījumus, NRC  “Vaivari” par šādiem zaudējumiem neatbild.
 6. NRC „Vaivari”saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām veic personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu Hidroterapijas kompleksā,  ar mērķi nodrošināt personu drošību un īpašumu aizsardzību pārziņa teritorijā. Pārzinis – VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, reģistrācijas numurs 40003273900, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, kontaktinformācija - info@nrc.lv, tālrunis 67766142.
 7. Hidroterapijas kompleksā ir pieejami šādi pakalpojumi:
  1. baseins;
  2. ūdens procedūras;
  3. pirts;
  4. fizikālās terapijas procedūras;
  5. masāža;
  6. trenažieru zāle.
 8. Hidroterapijas komplekss rehabilitācijas pakalpojumus sniedz:
  1. Ambulatoram pacientam ar ārsta/funkcionālā speciālista nosūtījumu ambulatoro pakalpojumu saņemšanai;
  2. NRC ”Vaivari” stacionāra un dienas stacionāra pacientiem ar “Rehabilitācijas karti” un ārsta/funkcionālā speciālista “Nosūtījumu pie Hidroterapijas kompleksa speciālista”.
  3. Klientam – baseina, trenažieru zāles, pirts, nūjošanas pakalpojumus.

II. Baseins

 1. Baseina darba laiks ir norādīts Hidroterapijas kompleksā un publicēts NRC “Vaivari” mājaslapā.
 2. Darbdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00 baseinā iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga klientu un pacientu reģistratore, baseina glābējs, treneris, fizioterapeits un sanitārs, svētku dienās, brīvdienās un darba dienās pēc plkst. 16:00 – klientu un pacientu reģistrators, treneris un sanitāri. Klientu un pacientu reģistratore iepazīstina klientus ar baseina iekšējās kārtības noteikumiem.
 3. Ierodoties uz baseinu, NRC “Vaivari” stacionāra pacientiem un dienas stacionāra pacientiem Hidroterapijas kompleksa reģistratūrā jāuzrāda „Rehabilitācijas karte” ar kādu no šiem ierakstiem, kas apliecināts ar ārstējošā ārsta/funkcionālā speciālista parakstu un spiedogu:
  1. “nodarbība baseinā”;
  2. “nodarbība baseinā ar asistentu/pavadoni”; 
  3. “nodarbība baseinā ar palīgierīci”.
 4. NRC “Vaivari” stacionāra pacienti un dienas stacionāra pacienti baseinā tiek ielaisti ik stundu sākot no baseina darba laika sākuma saskaņā ar Hidroterapijas kompleksa nodarbību sarakstu, ne agrāk kā 10 - 15 minūtes pirms nodarbības. Nodarbības baseinā pacienti var saņemt vienu reizi dienā.
 5. NRC “Vaivari” stacionāra pacienti un dienas stacionāra pacienti baseinu drīkst apmeklēt tikai ar pacienta identifikācijas aprocēm.
 6. Bērni līdz 14 gadu vecumam baseinu var apmeklēt tikai vecāku, likumiskā aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtnē un bērnam jāatrodas šo personu stingrā uzraudzībā. Šīs personas uzņemas atbildību par bērnu, viņa uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu; 
 7. Bērni no 14 līdz 18 gadu vecumam baseinu var apmeklēt bez vecāku, aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtnes, ja viens no bērna vecākiem, likumiskais aizbildnis vai pilnvarotā persona ir parakstījis atļauju bērnam atrasties baseinā bez pavadošās personas, vecākiem uzņemoties rūpes un atbildību par savu bērnu, viņa uzvedību un šo noteikumu ievērošanu;
 8. Baseinā atļauts ieiet tikai pēc baseina darbinieka uzaicinājuma.
 9. NRC “Vaivari” stacionāra pacientiem un dienas stacionāra pacientiem baseina sanitārās dienas, izlaistās baseina nodarbības netiek kompensētas.
 10. Pirms peldbaseina apmeklējuma pacientiem/klientiem jāapmeklē tualete un pēc tualetes apmeklējuma jāmazgājas dušā bez peldkostīma/peldbiksēm ar mazgāšanas līdzekli.
 11. Baseina apmeklējuma laikā pacientam/klientam ir pienākums ievērot visus fizioterapeita/ārsta/baseina glābēja/trenera norādījumus un ierobežojumus.
 12. Baseina apmeklējuma laikā bērniem līdz 18 mēnešu vecumam jālieto ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītes. Izmantotās autiņbiksītes izmest tām paredzētās vietās (tualetes atkritumu tvertnēs).
 13. Pacienti/klienti ar mazā iegurņa orgānu disfunkciju pirms baseina apmeklējuma jākateterizē un viņiem jāattīra kuņģa-zarnu trakts. Par šo prasību ievērošanu atbild attiecīgās rehabilitācijas nodaļas personāls vai pavadošā persona. Ja nav iespējams novērst nesaturēšanu, baseina apmeklējums ir stingri aizliegts. 
 14. Pacienta/klienta pavadonis (vienam pavadonim - viena pavadāmā persona) pilnībā atbild par pavadāmo personu tās atrašanās laikā hidroterapijas kompleksā. Pavadāmā persona baseinā ir pavadoņa tiešā tuvumā pavadāmās personas rokas stiepiena attālumā un uzraudzībā visu baseina nodarbības laiku. Pacienta/klienta pavadonim ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un ir jāuzņemas atbildība par viņam uzticētās pavadāmās personas veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu. Pavadonis, kurš neuzturas NRC Vaivari stacionārā kopā ar pavadāmo personu (saskaņā ar līgumu), maksā par pakalpojumiem saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo NRC Vaivari cenrādi.
 15. Ambulatorie pacienti/klienti, kas apmeklē ārstniecisko vingrošanu baseinā, to veic fizioterapeita vadībā vai izpilda vingrinājumus individuāli saskaņā ar fizioterapeita/ārsta izstrādātu plānu. 
 16. Klienti baseinā tiek ielaisti, uzrādot kases čeku, abonementu, darbinieka caurlaidi vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu. 
 17. Maksas klientu grupām baseina apmeklējums iepriekš jāsaskaņo ar Hidroterapijas kompleksa vadītāju. Grupu vadītāji uzņemas atbildību par visiem grupas dalībniekiem (t.sk. bērniem) saskaņā ar šiem noteikumiem. Grupas vadītājs atbild par to, lai grupā būtu pietiekams skaits pilngadīgu personu (uz katriem desmit bērniem viena pilngadīga persona), lai nodrošinātu visu grupas dalībnieku veselības aizsardzību, uzvedības uzraudzību un šo noteikumu ievērošanu.
 18. Vērtīgās mantas pacientiem/klientiem jāatstāj baseina priekštelpas slēdzamā skapītī. Skapīšus pacientiem/klientiem ir tiesības lietot tikai baseina apmeklējumu laikā.
 19. Baseina noslogotības dēļ Hidroterapijas kompleksa klientu un pacientu reģistrators ir tiesīgs pārtraukt pacientu/klientu ielaišanu baseinā uz laiku, līdz baseinā atbrīvojas brīvās vietas.
 20. Baseina darbinieki neatbild par baseina ģērbtuvēs atstātajām mantām.
 21. Baseina pacientiem/klientiem aizliegts:
  1. apmeklēt baseinu, ja slimo ar ādas vai citām lipīgām slimībām, citām saslimšanām, kas apdraud vai var apdraudēt paša pacienta/klienta citu apmeklētāju dzīvību un veselību, ja ir vaļējas brūces vai pārsēji; 
  2. atrasties baseina telpās alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā;
  3. ieiet Hidroterapijas kompleksa telpās bez „Rehabilitācijas kartes”, abonementa, vai maksājumu apliecinoša dokumenta;
  4. apmeklēt baseinu bez peldcepures, pludmales šortos (ar kabatām) un neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā;
  5. ieiet ģērbtuvē/baseinā ielas apavos;
  6. ieiet baseina telpās bez darbinieka uzaicinājuma;
  7. ienest baseina telpās plīstošus priekšmetus, kas var radīt traumas;
  8. pirms baseina apmeklējuma lietot krēmus, ziedes, kosmētiku, ieiet baseinā, pirms baseina apmeklējuma nenomazgājoties dušā ar mazgāšanas līdzekli, bez peldkostīma/ peldbiksēm;
  9. ja pacienti/klienti, neprot peldēt vai peldēšanas prasmes ir sliktas (vājas), uzturēties baseinā bez pelduzročiem, peldjostām vai peldvestēm;
  10. lēkt ūdenī no baseina malas, kāpnēm, invalīda pacēlāja;
  11. staigāt vai skriet (pacients/klients var gūt traumu paslīdot), baseina telpā, dušas telpās, ģērbtuvēs;
  12. kliegt, svilpt, spļaut (ūdenī vai uz grīdas), grūstīt vai aizskart citus apmeklētājus, kārtot dabiskās vajadzības;
  13. košļāt košļājamo gumiju, smēķēt;
  14. nirt, ilgstoši atrasties zem ūdens, veikt elpas aizturēšanu zem ūdens bez funkcionālā speciālista/trenera uzraudzības;
  15. bez vajadzības saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu baseina glābēju/darbinieku; 
  16. ienest baseina telpās un lietot pārtikas produktus un dzērienus;
  17. lietot pleznas, kā arī izmantot niršanas inventāru;
  18. lietot mobilos telefonus, fotoaparātus, datorus, video kameras un citas elektroniskas ierīces;
  19. socializēties ar baseina darbiniekiem veidā, kas kavē to pienākumu izpildi, vai kā citādi kavēt baseina darbinieku pienākumu izpildi.
 22. Ūdeni, kas iekļūst mutē, siekalas, krēpas vai izdalījumus no deguna jāieskalo pārplūdes notekā baseina malā.
 23. Baseina dušas izmantojamas tikai, lai nomazgātos (līdz 30 minūtēm) pirms un pēc baseina apmeklējuma. Jebkuras citas darbības, kas nav saistītas ar mazgāšanos, t.sk. drēbju mazgāšana, skūšanās, ķermeņa ierīvēšana ar skrubi, matu krāsošana u.c. ir aizliegtas.
 24. Pacienti/klienti, kuri neievēro šos noteikumus, baseinā izvietotās brīdinājumu zīmes, uzrakstus, glābēju aizrādījumus, baseina darbinieku norādījumus par šo noteikumu ievērošanu, nekavējoties var tikt izraidīti no baseina telpas un procedūra var tikt atcelta neatmaksājot samaksāto ieejas maksu, kā arī anulēts abonements bez kompensācijas.

III. Baseina pakalpojumu lietošanas noteikumi

 1. Baseina pakalpojumu saņemšanas kārtība:
  1. stacionāra un dienas stacionāra pacienti:
   1. ierodoties uz baseina nodarbību, Hidroterapijas kompleksa reģistratūrā klientu un pacientu reģistratoram nodod “Rehabilitācijas karti” un to saņem atpakaļ pēc baseina nodarbības pie iziešanas no baseina telpām;
   2. baseina nodarbības ilgums ir līdz 40 minūtēm. Kopējais uzturēšanās ilgums peldbaseina telpās nepārsniedz 1 stundu 10 minūtes no baseina telpās ielaišanas brīža;
   3. personas, kas nokavē nodarbību vairāk kā 15 minūtes, peldbaseinā netiek ielaistas;
  2. Klienti un ambulatorie pacienti, kas apmeklē peldbaseinu vai ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un veikuši apmaksu par nodarbību vai iegādājušies abonementu:
   1. ierodoties uz nodarbību, Hidroterapijas kompleksa reģistratūrā uzrāda abonementu/kases čeku un saņem ģērbtuves skapīša atslēgu;
   2. uz nodarbību tiek ielaisti ne agrāk kā 10 - 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.
   3. nodarbības ilgums:
    1. klientiem un ambulatoriem pacientiem, kas apmeklē ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā,  ir līdz 40 minūtēm. Kopējais uzturēšanās ilgums peldbaseina telpās nepārsniedz 1 stundu un 10 minūtes no ielaišanas brīža;
    2. klientiem un ambulatoriem pacientiem, kas apmeklē peldbaseinu,  ir līdz 60 minūtēm. Kopējais uzturēšanās ilgums peldbaseina telpās nepārsniedz 1 stundu un 30 minūtes no ielaišanas brīža;
    3. uzturoties baseina telpās ilgāk par apmaksāto laiku, jāpiemaksā summa atbilstoši spēkā esošajam NRC “Vaivari” cenrādim. Par laika limita pārsniegšanu baseina darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt papildus samaksu par pakalpojumu;

IV. Pirts

 1. Klienti apmeklē pirti pēc iepriekšēja pieraksta (1. pielikums), ko veic Hidroterapijas kompleksa klientu un pacientu reģistrators, ne vēlāk kā trīs stundas pirms pirts apmeklējuma sākuma. 
 2. Pirts apmeklējuma beigu laiku kontrolē klientu un pacientu reģistrators.
 3. Pirtī klienti tiek ielaisti, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu.
 4. Bērniem līdz 18 gadu vecumam atļauts apmeklēt pirti tikai pieaugušo pavadībā.
 5. Klientu un pacientu reģistratore iepazīstina klientus ar pirts iekšējās kārtības noteikumiem. Klientam ir jāparakstās pirts apmeklējumu žurnālā par iepazīšanos ar pirts iekšējās kārtības noteikumiem.
 6. Pirms džakuzi lietošanas jānomazgājas ar ziepēm un kārtīgi jānoskalo ziepju putas.
 7. Pirts apmeklējums var radīt papildus slodzi organismam, tādēļ klientam jāizvērtē savu veselības stāvokli, organisma īpatnības, personisko nepanesību, iepriekšējās saslimšanas u.c. faktorus, kas var ietekmēt pašsajūtu pirts apmeklējuma laikā. NRC Vaivari nenes atbildību, ja klientam rodas veselības problēmas pirts apmeklējuma laikā, vai pēc tās apmeklējuma.
 8. Pirts apmeklētājiemaizliegts:
  1. apmeklēt pirti, ja slimo ar ādas vai citām lipīgām slimībām;
  2. apmeklēt pirti, ja ir vaļējas brūces vai pārsēji;
  3. apmeklēt pirti, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu reibumā;
  4. ienest pirtī stikla traukus un asus priekšmetus;
  5. ienest pirtī plīstošus priekšmetus, kas var radīt traumas;
  6. liet ūdeni un citus šķidrumus uz pirts krāsniņas;
  7. mest dušā un džakuzi papīrus, lupatas un citus priekšmetus;
  8. atrodoties džakuzi, lietot pārtikas produktus un dzērienus stikla traukos, kā arī kārtot dabiskās vajadzības;
  9. bojāt pirts inventāru.
 9. Klientu un pacientureģistrators nenes atbildību par:
  1. klientu veselības stāvokļa pārmaiņām un drošību pirts apmeklējuma laikā;
  2. klientu personīgajām mantām.
 10. Aizejot no pirts, klientiem ir jānodod pirts atslēga klientu un pacientu reģistratoram.

V. Hidroterapijas kompleksa procedūras 

 1. NRC “Vaivari” stacionāra pacientiem un dienas stacionāra pacientiem procedūru plānošana un pieraksts uz procedūrām Hidroterapijas kompleksā tiek veikts pēc “Rehabilitācijas kartes” un “Nosūtījums pie Hidroterapijas kompleksa speciālista” saņemšanas.
 2. Ambulatorajiem pacientiem un klientiem procedūras tiek plānotas pēc iepriekšēja pieraksta.
 3. Ierodoties uz procedūrām, NRC “Vaivari” stacionāra pacienti un dienas stacionāra pacienti darbiniekam, kas veic procedūru uzrāda „Rehabilitācijas karti”. 
 4. Klienti/ambulatorie pacienti uzrāda kases čeku vai abonementu un ārstniecības personas (ārsta vai funkcionālā speciālista) nosūtījumu ambulatoro pakalpojumu saņemšanai . Procedūru kabinetos atļauts ieiet tikai pēc darbinieka uzaicinājuma.
 5. Pacientiem/klientiem, kuri nokavējuši iepriekš saskaņoto ierašanās laiku vai nav ieradušies, procedūras laiks netiek pagarināts un procedūra var tikt atcelta. 
 6. Procedūras ilgums vienai masāžas vienībai noteikts līdz 15 minūtēm. Masāžas pakalpojumus pacienti saņem saskaņā ar rehabilitācijas programmu. Pakalpojumi jāapmaksā saskaņā ar NRC „Vaivari” „Pakalpojumu cenrādi”.
 7. Informācija par procedūru kabinetiem un to darba laikiem izvietota Hidroterapijas kompleksā uz informācijas stenda. 

VI. Trenažieru zāle

 1. Treniņus trenažieru zālē atļauts vadīt trenažieru zāles fizioterapeitam vai instruktoram (turpmāk tekstā – atbildīgais darbinieks), kā arī NRC „Vaivari” fizioterapeitiem, to iepriekš saskaņojot ar trenažieru zāles atbildīgo darbinieku. Apmeklētājam ir aizliegts vadīt privātos treniņus.
 2. Trenažieru zāli var apmeklēt klienti, kas veikuši apmaksu par trenažieru zāles apmeklējumu vai iegādājušies abonementu un pacienti ar ārsta/fizioterapeita nosūtījumu. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, drīkst apmeklēt trenažieru zāli tikai pavadoņa, vecāku, likumiskā aizbildņa vai pilnvarotās personas klātbūtnē. Pacientiem, apmeklējot trenažieru zāli, līdzi jāņem “Rehabilitācijas karti”. Klientiem apmeklējot trenažieru zāli, līdzi jāņem kases čeks vai cits samaksu apliecinošs dokuments vai abonements.
 3. Abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām ir aizliegts.
 4. Apmeklētājam ir jānoklausās atbildīgā darbinieka instruktāžu par trenažieru lietošanu.
 5. Trenējoties trenažieru zālē, apmeklētājam jāizturas saudzīgi pret trenažieru zāles inventāru, iekārtām un jāziņo atbildīgajam darbiniekam par jebkuru ievēroto bojājumu trenažieru zāles telpās, kā arī inventārā un iekārtās.
 6. Apmeklētājam trenažieru zālē jāierodas ar tīriem maiņas sporta apaviem, līdzi ņemot dvieli. Aizliegtsieiet trenažieru zālē ar ielas apaviem.
 7. Trenažieru zālē ir jāievēro higiēnas noteikumi, jātrenējas tikai sporta apģērbā. Kaila ķermeņa saskarsmes vietās ar trenažieri, trenažierim jāuzsedz dvielis.
 8. Elektrotrenažieri ir paredzēti tikai iesildīšanās un atsildīšanās nolūkiem, pirms un pēc spēka trenažieru lietošanas.
 9. Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas elektrotrenažiera (skrejceļa), trenažieris ir jāaptur.
 10. Pēc vingrojumu izpildīšanas hanteles, svaru stieņus u.c. inventāru jānovieto tam paredzētajā vietā vai jānodod atbildīgajam darbiniekam.
 11. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāņem vērā visi Hidroterapijas kompleksa darbinieku norādījumi.
 12. Trenažieru zālē aizliegts lietot personīgās mūzikas atskaņošanas ierīces.
 13. Apmeklētājam aizliegts kopēt un pavairot trenažieru zāles izsniegtos materiālus.
 14. Trenažieru zāles apmeklējuma laikā klients/ambulatorais pacients patstāvīgi seko līdzi savam veselības stāvoklim, un ir atbildīgs par to. Gadījumos, kad trenažieru zāles atbildīgajam darbiniekam ir aizdomas par apmeklētāja veselības stāvokli, tam ir tiesības pieprasīt klientam ārsta atzinumu ar atļauju nodarboties trenažieru zālē.
 15. Ja treniņa gaitā apmeklētājam rodas nepatīkamas sāpes vai diskomforta sajūta, nekavējoties jāpārtrauc nodarbība un jāvēršas pēc palīdzības pie trenažieru zāles atbildīgā darbinieka.
 16. Par tīšu inventāra bojāšanu iestājas materiālā atbildība. 
 17. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un abonementa derīguma termiņš. Neizmantotais abonement netiek pagarināts vai kompensēts pēc abonementa derīguma termiņa beigām.
 18. Apmeklētājs negadījuma, traumas, veselības pasliktināšanās gadījumā nekavējoties vēršas pie trenažieru zāles atbildīgā darbinieka, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu un reģistrēšanu Hidroterapijas kompleksa negadījumu žurnālā (2. pielikums). Minētā noteikuma neievērošanas gadījumā jebkādas apmeklētāja pretenzijas netiks izskatītas.
 19. Apmeklējot trenažieru zāli, abonements jāuzrāda un jāatstāj pie trenažieru zāles atbildīgā darbinieka.
 20. Aizliegts skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos zāles apmeklētājus un personālu. 
 21. Trenažieru zāles darbinieki ir tiesīgi izraidīt apmeklētāju no telpas, ja viņš ir pārkāpis Hidroterapijas kompleksa iekšējās kārtības noteikumus.  

VII. Nūjošana

 
72.  Nūjošanas nodarbību atļauts vadīt funkcionālam terapeitam (fizioterapeitam vai ergoterapeitam, turpmāk tekstā – atbildīgais darbinieks).
 
73.  Nūjošanas nodarbību var apmeklēt pacients, kam ir nosūtījums no fizioterapeita, līdzi ņemot “Rehabilitācijas karti”, un klients, kurš ir iegādājies vienreizējo biļeti.
 
74.  Pacientiem un klientiem jāizturas saudzīgi pret nūjošanas inventāru, un jāziņo atbildīgajam darbiniekam par jebkuru ievēroto bojājumu inventārā.
 
75.  Pacientiem un klientiem uz nūjošanas nodarbību jāierodas laika apstākļiem piemērotā apģērbā un sporta apavos.
 
76.  Nūjošanas nodarbības laikā aizliegts lietot personīgās mūzikas atskaņošanas ierīces.
 
77.  Ja nodarbības laikā pacientam vai klientam rodas diskomforta sajūta vai nepatīkamas sāpes, nekavējoties jāpārtrauc nodarbību un jāvēršas pēc palīdzības pie atbildīgā darbinieka.
 
78.  Par tīšu inventāra bojāšanu iestājas materiālā atbildība. 
 

VIII. Atlīdzība par inventāra bojājumu vai nozaudēšanu 

 1. Par inventāra nozaudēšanu un/vai apzinātu bojāšanu NRC „Vaivari” administrācija ir tiesīga iekasēt kompensāciju par nodarītiem bojājumiem saskaņā ar spēkā esošo NRC “Vaivari” cenrādi.

IX. Noslēguma jautājumi

 1. Virsdrēbes un ielas apavi rudens/ziemas/pavasara sezonā no 1. oktobra līdz 31. maijam jāatstāj garderobē, pretī saņemot numuriņu. Vasaras sezonā no 1. jūnija līdz 30. septembrim virsdrēbes un ielas apavi (ieliekot maisiņā) jāņem līdzi uz procedūru kabinetu. Neatkarīgi no sezonas ieiešana Hidroterapijas kompleksā ielas apavos ir aizliegta.
 2. Klients/pacients negadījuma, traumas, kritiena, veselības pasliktināšanās gadījumā nekavējoties vēršas pie Hidroterapijas kompleksa reģistratores, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu un reģistrēšanu Hidroterapijas kompleksa negadījumu žurnālā (2. pielikums) vai kritienu reģistrācijas žurnālā (3. pielikums) un saņemtu nepieciešamo pirmo palīdzību. 
 3. Aizliegts fotografēt, filmēt, kā arī veikt audio ierakstus Hidroterapijas kompleksa telpās.
 4. Apmeklētājiem baseinu, trenažieru zāli un procedūru telpas jāatstāj ne vēlāk kā 20 minūtes pirms tā slēgšanas.  
 5. Par Hidroterapijas iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu var tikt anulēts apmeklētāja abonements.
 6. Gadījumos, ja apmeklētājs noteiktā laika periodā nav izmantojis iegādāto abonementu, tiesības izmantot Hidroterapijas pakalpojumus abonementa atlikuma vērtībā ir tikai tādos gadījumos, ja apmeklētājs veic abonementa un pilnas pakalpojuma cenas starpības apmaksu. Abonementa nozaudēšanas gadījumā abonements netiek atjaunots.
 7.  Kontroli pār iekšējo kārtības noteikumu uzraudzības izpildi veic Hidroterapijas kompleksa vadītājs.
 8. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.
 9. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 18. maija iekšējos kārtības noteikumus Nr.1-5/10 “Hidroterapijas kompleksa iekšējās kārtības noteikumi”.

 
Valdes priekšsēdētāja

A. Nulle

Ambulatorā dienesta virsārste

I. Švarca

Hidroterapijas kompleksa vadītajā

I. Garuta