Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

2022. gads

Informācija par 2022.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. Nodrošināta risku mazinošo pasākumu īstenošana atbilstoši NRC Vaivari Pretkorupcijas pasākumu plānam trīs gadu termiņam: 2020. gada 13.augusta-2022.gada 31.decembrim.
 2. 2022.gada 11.augustā apstiprināta “Starptautisko un nacionālo sankciju pārvaldības kārtība” Nr. 1-5/6 un kārtības piemērošanā apmācīti darbinieki.
 3. 2022.gada 6.oktobrī darbiniekiem, kas saistīti ar NRC “Vaivari” publisko iepirkumu komisijas darbu tiek nodrošinātas attālinātas apmācības Eiropas Komisijas noteikto sankciju ievērošanā.
 4. Veikts iekšējais Iepirkumu un līgumu kontroles audits.
 5. Pilnveidota iekšējās kontroles sistēma, nodrošinot, ka visi paralēlie procesi, kas skar iepirkumu jomu un preču iegādi, ir aprakstīti, nosakot par procesiem un to kontroli atbildīgās personas.
 6. Īstenota darbinieku informēšana par korupcijas riskiem un novēršanas prasībām.

2021. gads

Informācija par 2021.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2021.gada 27.janvārī apstiprināta “Kārtība par papildus darba veikšanu, darba kvalitāti un samaksu” Nr. 1-5/1
 2. 2021.gada 24.maijā apstiprināta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” darbinieku īpašumā un valdījumā esošu transportlīdzekļu izmantošanas kārtība VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” uzdevumu un funkciju veikšanai” NR. 1-5/3
 3. 2021.gada 24.maijā apstiprināts “Dienesta transportlīdzekļu izmantošana un nobraukuma uzskaite” Nr. 1-5/4
 4. Tiek pildīts “Korupcijas risku novērtējuma un to novēršanas plāns”
 5. Veikts audits, kas saistīts ar NRC “Vaivari” veikto cenu aptauju atbilstību iekšējiem noteikumiem “Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība” Nr. 4-2/13.08.2021.

2020. gads

Informācija par 2020.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2020.gada 25.februārī apstiprināta Darbinieku amata aprakstu izstrādāšanas kārtība N. 1-5/2
 2. 2020.gada 19.augustā apstiprināts Pakalpojumu sniedzēju atlases mehānisms (Publisko iepirkumu likuma neregulēts konkurss) Nr. 1-5/12
 3. 2020.gada 1.okrobrī apstiprināta Darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība NR. 1-5/14
 4. Tiek pildīts Korupcijas risku novērtējuma un to novēšanas plāns
 5. Veikts audits, kas saistīts ar NRC “Vaivari” amata vietu amatu aprakstiem un nesertificētajām ārstniecības personām norīkotajām atbildīgajām sertificētajām ārstniecības personām
 6. Veikts audits, lai pārbaudītu vai NRC “Vaivari” struktūrvienībām ir izstrādāti un apstiprināti, faktiskajai situācijai atbilstoši struktūrvienību reglamenti, kuros būtu noteikts attiecīgās struktūrvienības mērķis, struktūra, darba organizācija, kompetence, darbinieku tiesības un atbildība
 7. Darbinieki regulāri tiek informēti par atbildīgo dienestu iesūtītajām vadlīnijām un rīcības mehānismiem, saskaroties ar korupcijas mēģinājumiem vai gadījumiem

2019. gads

Informācija par 2019.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2019.gada 17.janvārī apstiprināts Nolikums par darba samaksu (Nr. 1-5/1)
 2. 2019.gada 17.janvārī apstiprināti Darba laika plānošanas un uzskaites kārtība (Nr. 1-5/2)
 3. 2019.gada 13.jūnijā ir apstiprināts Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība  (Nr. 1-5/8)
 4. 2019.gada 11.jūlijā ir apstiprināta Trauksmes celšanas sistēma Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (Nr. 1-5/9)
 5. 2019.gada 11.jūlijā ir apstiprināts Kārtība, kādā tiek veikta zāļu iegāde, uzglabāšana, izlietošana, uzskaite, atsaukšana un iznīcināšana  (Nr. 1-5/10)
 6. 2019.gada 11.jūlijā  ir apstiprināti Grozījumi 2019.gada 10.janvāra iekšējās kārtības noteikumos Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas kārtība (1-5/11)
 7. 2019.gada 20.augustā apstiprināta Darbinieku atlases kārtība (1-5/13)
 8. Veikts iekšējais audits Korupcijas novērtēšanas sistēmas efektivitātes pārbaudes audits (līgumu izpildes kontrole, amata apraksti) (Nr. 4-2/28.11.2019.)
 9. Saskaņā ar 14.03.2019. rīkojumu Nr. 1-3/14 visi iepirkumu komisijas locekļi, juristi, juristu palīgi, departamenta vadītāji, departamentu vadītāju vietnieki izgājuši Valsts administrācijas skolas rīkotās apmācības “Korupcijas novēršana”. Apmācības izgājuši arī valdes locekļi.

2018. gads

Informācija par 2018.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2018.gada 11.janvārī apstiprināta Kārtība, kādā rehabilitācijas pacienti tiek reģistrēti un uzņemti dienas stacionārā un ambulatori(Nr. 1-5/1)
 2. 2018.gada 29.martā ir apstiprināts Rehabilitācijas konsilija nolikums(Nr. 1-5/4)
 3. 2018.gada 29.martā ir apstiprināta Kārtība, kādā tiek veikta iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā(Nr. 1-5/5)
 4. 2019.gada 10.janvārī ir apstiprināts Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas kārtība(Nr. 1-5/4)
 5. 2019.gada 10.janvārī ir apstiprināts Korupcijas risku novērtējums un to novēršanas plāns
 6. Saskaņā ar 14.03.2019. rīkojumu Nr. 1-3/14 iepirkumu komisijas locekļi, juristi, departamenta vadītāji, departamentu vadītāju vietnieki piesakāmi Valsts administrācijas skolas rīkotajām apmācībām. Apmācības ir uzsāktas un turpinās.

2017. gads

Informācija par 2017.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2017.gada 2.martā apstiprināta Kārtība, kādā tiek veikti iekšējie auditi(Nr. 1-5/2)
 2. 2017.gada 2.martā ir apstiprināts Pacientu plānošanas komisijas nolikums(Nr. 1-5/5)
 3. 2017.gada 2.martā ir apstiprinātaKārtība, kādā notiek ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroles process(Nr. 1-5/3)
 4. 2017.gada 27.aprīlī ir apstiprināts Zāļu komitejas nolikums(Nr. 1-5/6)
 5. 2017.gada 27.aprīlī ir apstiprināta Kārtība, kādā tiek iegādātas ārstniecībā izmantotās preces, to uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana (Nr. 1-5/7)
 6. 2017.gada 27.aprīlī pieņemta Kārtība, kādā tiek veikta zāļu iegāde, uzglabāšana, izlietošana, uzskaite, atsaukšana un iznīcināšana(Nr. 1-5/8)
 7. 2017.gada 25.maijā apstiprināti iekšējie noteikumi VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” nolikums par darba samaksu(Nr. 1-5/10)
 8. 2017.gada 27.jūlijā ir apstiprināti iekšējie noteikumi Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Funkcionēšanas novērtēšanas komisijas nolikums(Nr. 1-5/13)
 9. 2017.gada 17.augusta apstiprināts Risku vadības process(Nr. 1-5/15)
 10. 2017.gada 21.septembrī apstiprināta Kārtība, kādā notiek rehabilitācijas pacientu reģistrācija un uzņemšana stacionārā(Nr. 1-5/17)
 11. 2017.gada 19.oktobrī apstiprināti iekšējie noteikumi Noteikumi par rīcības kārtību korupcijas un/vai interešu konflikta riska gadījumos (Nr.1-5/19)
 12. 2017.gada 09.novembrī apstiprināti Noteikumi par inventarizācijas kārtību(Nr.1-5/22)
 13. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” telpās ir izvietota pasta kastīte, kurā var anonīmi vai neanonīmi ievietot ziņojumus vadībai gan pacienti, gan darbinieki
 14. 2017.gadā tika veikta ikgadējā darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana