Pārlekt uz galveno saturu

Valdes locekļa amatu medicīnā

Galvenie pienākumi Galvenās prasības

Valdes locekļa/-es (turpmāk - valdes loceklis) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām
  • nevainojama reputācija
  • atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām
  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs)
  • vismaz divu gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) augstākā līmeņa vai vidējā līmeņa vadītāja amatā, kurā atrodoties, ir pienākums tieši atskaitīties organizācijas (ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 200) vadībai
  • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis) un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei

Valdes locekļa amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības, ņemot vērā atbildības jomu:

Valdes loceklis ar medicīnas kompetences jomu būs atbildīgs par rehabilitācijas pakalpojumu attīstību un pieejamību, kā arī koordinētas sistēmas izveidi nacionālajā līmenī.

Valdes loceklim ar medicīnas kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām obligātajām prasībām:

- otrā līmeņa augstākā profesionālā medicīniskā izglītība

- pieredze veselības aprūpes pakalpojumu organizācijā un vadībā (lūgums CV norādīt konkrētu pieredzi)

Valdes loceklim ar medicīnas kompetences jomu papildus obligātajām prasībām tiek izvirzītas šādas vēlamās prasības, kuras var tikt novērtētas ar papildu punktiem:

- izpratne par rehabilitāciju un personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā

- zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomu

- izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību

- zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu

- padziļināta izpratne par veselības aprūpes sistēmu valstī

- zināšanas par medicīnisko rehabilitāciju un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu iedzīvotājiem

Kandidātu kompetences tiek vērtētas šādās jomās: lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence); pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana (būtiskā kompetence) pārliecināšanas un argumentācijas prasme; darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums Valdes loceklim/-ei 4357 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023. gada 25. augustam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstiski parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@vm.gov.lv:

1) personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli);

2) dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi, telefona numuru) (CVforma_Vaivari_VL .docx);

3) augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

4) apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un apliecinājumu par nevainojamu reputāciju (Apliecinājums_VL .docx);

5) citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā līdz 15 minūtēm) par VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā jūsu dati tiks nodoti VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" un Veselības ministrijas sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA "ASTRAL Executive Search". Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72, k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: pasts@vm.gov.lv.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījumu uz pasts@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc jūsu datu apstrādi).

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļa amatam šādā sastāvā: Boriss Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos; Baiba Brasliņa, Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore; Ilze Grīnberga, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte; Anna Klēšmite-Blūma, Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes locekle; Valentīna Berga, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle; Angelika Krūmiņa, Latvijas Ārstu biedrības viceprezidente. Novērotājs ar padomdevēja tiesībām Iluta Gaile, SIA "ASTRAL Executive Search" valdes locekle. Nominācijas komisiju vada Boriss Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos.

Iesniegšanas termiņš 25.08.2023
Kontaktpersona Latvijas Republikas Veselības ministrija , tālrunis 67876000
Darba līguma veids Uz nenoteiktu laiku
Darba laiks Pilna darba diena
Darba vietas adrese Asaru prospekts 61, Jūrmala
Atalgojums 4357 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
CV nosūtīšanas adrese pasts@vm.gov.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pieteikuma dokumentos lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kura nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati, saskaņā ar Darba likuma 32. pantu tiks izmantoti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi un tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar izvēlēto pretendentu. Jums ir tiesības pieprasīt piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus visu personas datu apstrādes laiku. Datu apstrādes pārkāpuma gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iepriekšminēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Ilze Markoviča 67766142, ilze.markovica@nrc.lv.