VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana - 2017. gada 5. janvāris

Print

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ES Sociālā fonda projektu „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2017. gada 5. janvāris: Veikti grozījumi 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi”. Galvenās izmaiņas skar Uzraudzības padomes funkciju paplašināšanu, nosakot, ka tā : saskaņo šo noteikumu 14.1.1. un 14.3.1. apakšpunktā minētās situācijas izpētes rezultātus un pieņem lēmumu uzsākt īstenot 9.3.1.2. pasākumā "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" noteiktās atbalstāmās darbības, kuras saistītas ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi un datubāzes izveidi.