VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana - 2016. gada 29. decembris

Print

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ES Sociālā fonda projektu „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2016. gada 29. decembris: Projekta “VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” realizācijas komanda uzsākusi 3. aktivitātes “Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveide”. Aktivitāte paredz: Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveidei plānotas sekojošas darbības:

 1. Kvalitatīva aktuālās situācijas izpēte, kuras laikā tiks apzinātas izglītības iestādes, kur mācās bērni un jaunieši ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem un kuriem, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja slēdzienu, ir izsniegts tehniskais palīglīdzeklis vai ir saņemts ārstniecības personas atzinums par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību mācību procesā, izvērtēta situācija ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu apzinātajās izglītības iestādēs, un noteikti mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi.
 2. Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas apraksta izstrāde. Šīs darbības ietvaros izstrādās:
  • objektīvas funkcionēšanas novērtēšanas metodes;
  • funkcionēšanas novērtēšanas protokolus;
  • metodiskos materiālus funkcionēšanas protokolu pielietošanai funkcionēšanas novērtēšanas kopējā sistēmā;
  • vispārējās un profesionālās izglītības nodrošināšanai atbilstošu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) sarakstu;
  • kārtību (procesa aprakstu), metodisko materiālu un līgumu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas nodrošināšanai izglītības iestādēm;
  • protokolu izveidotās asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai;
  • priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos.
 3. Finansējuma saņēmēja speciālistu (ārstu un funkcionālo speciālistu) un izglītības iestāžu darbinieku apmācības darbam ar asistīvajām tehnoloģijām (tehniskajiem palīglīdzekļiem).
 4. Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana, tai skaitā izmēģinājumprojekta īstenošana izglītības iestādēs un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana. Darbības ietvaros tiks:
  • veikta funkcionēšanas traucējumu bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem, kuras iegūst izglītību izglītības iestādēs, novērtēšana;
  • nodrošināta asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņa izglītības iestādēm, kur mācās šie bērni un jaunieši;
  • izvērtē asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) nodrošināšanas izglītības iestādēm rezultātus;
  • agatavo priekšlikumu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas pilnveidošanai.