Iesniedzamie dokumenti

Print

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

 • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja ir), invaliditāte (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veide un izmantošanas mērķs.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 11.punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi).

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā).

Ārstējošam ārstam atzinumā jāapraksta funkcionālie traucējumi un jānorāda ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis.

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai   Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

Kā saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, ja persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas valstīs.

1. Solis

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • Iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.  

2. Solis

VTPC izskata iesniegtos dokumentus.

 • Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par reģistrēšanu rindā un par iespējamo kompensācijas apmēru;
 • Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus vai uzaicina personu uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. 

3. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu, kur pozitīva lēmuma gadījumā norāda iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentu kompensācijas saņemšanai.

4. Solis

Persona pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas iesniedz pieprasītos dokumentus VTPC.

5. Solis

 • VTPC uzaicina personu, līdzi ņemot jauno iegādāto tehnisko palīglīdzekli uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju;
 • VTPC izvērtē iesniegtos dokumentus un tehnisko palīglīdzekli;
 • VTPC pieņem lēmumu par kompensācijas summu un tās piešķiršanu.

6. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu.

7. Solis

 • Persona veic vienreizējo iemaksu V SIA NRC ‘’Vaivari” kontā vai kasē;
 • VTPC pārskaita kompensējamo summu.